Blue Flower

szacowanie wartościW przypadku konieczności ubiegania się o kredyt hipoteczny lub pojawienia się problemu ustalenia wysokości podatku, który powinien być zapłacony od otrzymanego spadku lub darowizny, konieczne okazuje się sporządzenie profesjonalnej wyceny podsiadanej przez siebie nieruchomości. Istotnym zagadnieniem w przypadku ustalenia powodu szacowania wartości mienia jest to, jaki właściwie jest cel wykonania zlecenia. Mogą to być oczywiście wymienione wyżej kwestie, jednak w przypadku poważnych inwestorów równie ważne mogą okazać się wszelkiego rodzaju transakcje kupna-sprzedaży, konieczność ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa czy też dokonania fuzji dwóch lub więcej firm w jedną spójną całość.

 W takiej sytuacji najważniejszą osobą okazuje się rzeczoznawca nieruchomości, który jako jedyny posiada stosowne uprawnienia do sporządzania wycen. Zawód ten jest uregulowany ustawowo, a sam tytuł podlega prawnej ochronie. Ze względu na to, że rzeczoznawca nieruchomości posługuje się imienną pieczęcią państwową, nie ma on prawa działania w legalny sposób bez posiadania stosownych uprawnień, a każde odstępstwo od tej zasady karane jest za pośrednictwem grzywny lub ograniczenia wolności. Rozpoczęcie pracy zawodowej rozpoczyna się w momencie wpisania nazwiska rzeczoznawcy, a także przyznanego mu numeru ewidencyjnego do centralnego rejestru rzeczoznawców. Każdy tego typu rejestr jest ogólnie dostępny zarówno w odpowiednim ministerstwie do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, jak i na właściwej mu stronie internetowej. Wcześniej kandydat musi spełnić szereg podstawowych wymogów, takich jak chociażby posiadanie wyższego wykształcenia magisterskiego, ukończenie studiów podyplomowych z zakresu nieruchomości oraz odbycie co najmniej rocznej praktyki w odpowiedniej jednostce szkolącej rzeczoznawców, a następnie pozytywnie zdać egzamin państwowy. 

Po przejściu wszystkich etapów, rzeczoznawca nieruchomości uzyskuje prawo nie tylko do wyceniania samych nieruchomości, ale także maszyn i gruntów, tworzenia opinii i ekspertyz budowlanych oraz opracowywania operatów szacunkowych. Jego standardy zawodowe zawierają charakterystykę zawodu, podstawowe wyceny oraz wyceny uwzględniające szczególne uwarunkowania. Rzeczoznawca nieruchomości jest osobą fizyczną posiadającą uprawnienia nadane mu w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997, mającą prawo nie tylko do decydowania o tym, w jaki sposób będzie dokonywał wyceny, za pośrednictwem jakiej techniki i metody, ale także do żądania od właściwych urzędów i sądów udostępnienia mu danych koniecznych do fachowej, precyzyjnej i obiektywnej wyceny nieruchomości. Wszystkie informacje rzeczoznawca musi zawrzeć w sporządzanym przez siebie operacie szacunkowym, stanowiącym autorską opinię na temat wartości konkretnego obiektu i opatrzonego jego podpisem oraz pieczęcią państwową. Ze względu na jej obecność dokument zyskuje moc urzędową i staje się aktem wartościowym dla urzędów oraz instytucji państwowych. Treść operatu dostosowana jest do celu wyceny oraz rodzaju nieruchomości, w większości jednak przypadków posiada stały schemat treściowy, do którego zaliczane są takie elementy, jak:

  • strona tytułowa
  • wyciąg z operatu szacunkowego
  • określenie przedmiotu i zakresu wyceny
  • wyznaczenie celu wyceny
  • podstawowe daty ważne z perspektywy operatu
  • dokładny opis nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem jej stanu prawnego i technicznego oraz jej przeznaczenia określonego w planie miejscowym
  • analiza rynku nieruchomości odniesiona do wycenianego obiektu
  • prezentacja sposobu sporządzenia wyceny
  • określenie szacunkowej wartości nieruchomości
  • klauzule i wszelkie zastrzeżenia załączniki, podpis oraz pieczęć

zabudowyKażda dokonywana wycena musi posiadać zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz specyfikacjami wykonywanego zawodu. Wszystkie działania muszą być bowiem przeprowadzane bez szkody dla Skarbu Państwa oraz ściśle z normami etycznymi. Rzeczoznawca nieruchomości musi gromadzić wszystkie informacje w sposób uczciwy, moralny, skrupulatny a także nie ulegać naciskom z zewnątrz podczas wydawania swojej opinii na temat któregokolwiek obiektu. Obiektywizm i bezstronność są podstawowymi hasłami, które pojawiają się najczęściej w kontekście wykonywania tego typu zawodu. W każdej konfliktowej sytuacji, w której pojawia się ryzyko mataczenia albo przeprowadzenia wyceny w sposób zależny od zleceniodawcy, rzeczoznawca majątkowy ma prawo odmówienia przeprowadzenia szacowania wartości. Nie jest on oczywiście doradcą jako takim, jednak jego wiedza i rady mogą być przydatne podczas podejmowania decyzji co do decyzji o inwestowaniu w konkretne nieruchomości.

Ze względu na duże doświadczenie oraz rozległą wiedzę, w jego kompetencjach leżą także pełnienie funkcji biegłego sądowego, przygotowywanie analizy rynku, wskazywanie opłacalności inwestycyjnych, wyznaczanie wartości potencjalnych szkód oraz wysokości kosztów poniesionych z tytułu remontu lub innego typu inwestycji w konkretny obiekt. Szacowanie wartości rozpoczyna się zwykle od dokładnego przeanalizowania aktualnych raportów z branży oraz wizji lokalnej, która pozwala na zgromadzenie podstawowych informacji na temat nieruchomości. Dzięki niej można wytypować podstawowe cechy mające znaczenie względem wzrostu lub spadku atrakcyjności obiektu oraz sporządzenia inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji fotograficznej, które wchodzą później w skład operatu szacunkowego. Ze względu na to, że branża nieruchomości ulega nieustannym przekształceniom i przemianom, rzeczoznawca musi na bieżąco aktualizować dane, które są mu dostarczane przez zleceniodawcę. Swoje wyceny opiera na jednym z czterech podejść, do których zaliczane są: metoda porównawcza, metoda dochodowa, metoda kosztowa oraz metoda mieszana. To, która z nich zostanie wytypowana jako podstawowa, jest w pełni zależne od samego rzeczoznawcy oraz tego, jaki jest podstawowy powód przeprowadzania szacowania wartości.